Konekesko Webshop

Pakalpojuma saņemšanas noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Konekesko (turpmāk – „Pakalpojuma sniedzējs“) interneta veikala pakalpojuma (turpmāk – „Pakalpojums”) izmantošanas kārtību. Ja lietotājs reģistrējas Pakalpojuma saņemšanai vai pērk preci ar Pakalpojuma palīdzību (turpmāk – „Klients”), tas nozīmē, ka viņš piekrīt Pakalpojuma noteikumiem un apņemas tos izpildīt.

1.2. Pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma dati: SIA „KONEKESKO LATVIJA”, Reģistrācijas numurs 40003450717, Tīraines iela 15, Rīga LV-1058.

1.3. Visas tiesības, kas attiecas uz Pakalpojuma saturu, pieder Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tiek publicētas. Noteikumi ir pieejami interneta vietnē http://webshop.konekesko.lv.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pieejamo preces informāciju tās ražotāja mājas lapās.

2. Reģistrācija

2.1 Lai reģistrētos, ir nepieciešams aizpildīt reģistrācijas veidlapu Interneta veikala sadaļā „Reģistrācija”, izvēlēties lietotāja vārdu un paroli.

2.2 Par Klientu var būt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona. Klients ir atbildīgs par sniegto datu pareizību. Klients ir atbildīgs par lietotājvārda un paroles drošu izmantošanu un glabāšanu, lai tie nenonāktu trešo personu rīcībā.

2.3. Reģistrācija tiek veikta bez maksas.

2.4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizliegt reģistrēt vai slēgt Klienta kontu, ja tam ir iemesls uzskatīt, ka tiek pārkāpti šie noteikumi vai pastāv aizdomas par iespējamām krāpnieciskām darbībām.

3. Klienta informācija

3.1. Klienta personīgā informācija tiek apkopota un uzglabāta datu bāzē. Personas datu apstrāde aprakstīta sadaļā "Datu reģistrs", kas ir pieejama http://webshop.konekesko.lv .

3.2. Klientam ir tiesības mainīt un dzēst no reģistra savus personīgos datus.

4. Preču pasūtīšana un piegāde

4.1. Pasūtījumi tiek piegādāti tikai Latvijas teritorijā.

4.2. Cena, preces raksturojums, pieejamās piegādes metodes un transportēšanas izmaksas par katru preci ir norādītas preču apraksta lapā.

4.3. Klients var veikt pasūtījumu interneta veikalā reģistrējoties, kā arī bez reģistrēšanās. Pasūtījums kļūst saistošs, kad tas ir apstiprināts ar Pakalpojumu sniedzēja e-pastu, kas tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

4.4. Ja preces tiek pasūtītas darba dienā līdz plkst. 15.00, tad tās tiek piegādātas nākamajā darba dienā, bet ja pasūtījums tiek izdarīts pēc plkst. 15.00, tad 2 (divu) darba dienu laikā. Pakalpojuma sniedzējs negarantē nepārtrauktu Interneta veikalā norādīto preču pieejamību. Ja pasūtītās preces vai kāda no tām pasūtījuma brīdī neatrodas noliktavā un Pakalpojuma sniedzējs to nevar piegādāt noteiktajā termiņā, tad Pakalpojuma sniedzējs atsevišķi informē Klientu par šādu preču piegādes laiku.

4.5. Klients apņemas pasūtījumu saņemt personīgi, parakstoties par preču saņemšanu. Ja prece ir piegādāta uz Klienta norādīto piegādes adresi, tiek uzskatīts, ka prece Klientam ir nodota neatkarīgi no tā, vai preci saņēmis pats Klients vai jebkura cita persona, kura to ir pieņēmusi norādītajā adresē. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas Pakalpojuma sniedzējam par preču piegādi vai nodošanu neatbilstošai personai.

4.6. Ja preču piegādātājs nevar pasūtījumu nodot Klientam norādītajā adresē Klienta vainas dēļ, pasūtījums tiek nogādāts Pakalpojuma sniedzēja preču saņemšanas adresē, kur Klients to var saņemt, iepriekš sazinoties ar Pakalpojumu sniedzēju. Šajā gadījumā maksa par piegādes pakalpojumiem Klientam netiek atgriezta.

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Tā kā interneta veikalā nav iespējama Preču rezervācija, pirkums ir jāveic uzreiz. Pirkuma apmaksai interneta veikalā ir paredzētas 10 minūtes, kuru laikā Klientam jāveic pilna pirkuma apmaksa.

5.2. Klients apmaksu var veikt, izmantojot Visa vai Mastercard norēķinu kartes un internetbanku. Pēcapmaksa (pārskaitījums uz Pakalpojuma sniedzēja norādīto kontu) ir iespējama tiem klientiem, kas ir noslēguši ar Pakalpojuma sniedzēju līgumu par preču iegādi uz pēcapmaksas nosacījumiem. Apmaksas noteikumi detalizēti aplūkoti Interneta veikala sadaļā „Apmaksas veidi”.

5.3. Par citas personas interneta bankas, maksājumu kartes vai maksājumu kartes datu izmantošanu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

6. Pasūtījuma atcelšanas un preču atgriešanas noteikumi

6.1. Klients nevar veikt pasūtījuma atcelšanu, kurš jau ir iesniegts un apmaksāts. Klientiem, kuri ir fiziskas personas un kuri iegādājas preces nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk tekstā - "Patērētājs"), ir atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 6.2. līdz 6.5. punktos norādītajai kārtībai.

6.2. Patērētājam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža. Prece nedrīkst būt bojāta, tai jābūt nelietotai, oriģinālajā iepakojumā un pārdošanai paredzētajā izskatā. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

6.3. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pakalpojuma sniedzējs ir jāinformē 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, aizpildot atteikuma formu un nosūtot uz Pakalpojuma sniedzēja klientu servisu. Atgriežamā prece ir jānogādā kādā no Pakalpojuma sniedzēja tirdzniecības centriem 10 dienu laikā pēc atteikuma apstiprinājuma saņemšanas.

6.4. Prece tiek uzskatīta par atgrieztu, kad tā ir fiziski piegādāta Pakalpojuma sniedzējam.

6.5. Preces cena Patērētājam tiek atmaksāta ne vēlāk kā 30 dienu laikā no rakstveida atteikuma nosūtīšanas brīža, ar nosacījumu, ka prece ir atgriezta Pakalpojuma sniedzējam un ir ievēroti 6.2. punktā norādītie noteikumi.

7. Garantija

7.1. Pakalpojuma sniedzēja pavadzīme/rēķins kalpo kā garantijas apliecinājums.

7.2. Ja piegādātā prece ir bojāta, Klientam nekavējoties pēc defekta atklāšanas ir jāinformē Pakalpojuma sniedzējs.

7.3. Detalizētāki garantijas noteikumi apskatāmi Interneta veikala sadaļā „Garantija”.

8. Citi noteikumi

8.1. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (Force Majeure) gadījumā.

8.2. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā tos neizdodas novērst, tie tiek izskatīti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.3. Preces attēlam ir ilustratīva nozīme.